(ජයන්ත සමරකෝන්)

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව සභා ශාලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත පුටු පමණක් මිලදී ගන්නා ලෙස බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා පළාත් සභාවේ ප්‍රධානීන්ට අද (19) උපදෙස් දී ඇත.

මෙම පුටු දේශීය වශයෙන් මිලදී ගැනීම මාස 2 ක් ඇතුළත සිදුකර දැනට සභා ශාලාවේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පුටු නව ශ්‍රවනාගාරයට යොදා ගන්නා ලෙසද අද (19) පළාත් සභාවේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගි  වෙමින්  ආණ්ඩුකාරවරයා මේ බව දැනුම්දී තිබේ.