(රංජන් කස්තුරි)
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දිගුකාලීන ජනන සැලැස්මට අනුව ගාල්ලේ ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ මෙගා වොට් 100 ක දැවිතෙල් බලාගාරයේ කටයුතු නතර කර දමා තිබේ.

 
මෙම දැවිතෙල් බලාගාරයේ ඉදිකිරීමේ 2017 වසරෙහි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්කර තිබූ අතර එම කටයුතු නිසිපරිදි සිදු වුයේ නම් මේ වසරේ අගෝසතු මාසයේදී ජනන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ නමුත් එම බලාගාරයෙන් දකුණු පළාතට අවශ්‍ය විදුලිබලය අඛණ්ඩව ලබාදීමේ හැකියාව තිබූ බවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.