(ශිරාන් රණසිංහ)


වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහනය කිරීමට හා විකිණීමට නීතිමය අවසර ලබාදීමට කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කර ඇති යෝජනාව වහාම නතර කරන ලෙස සිංහලේ ජාතික සංවිධානය ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.


වගාබිම්වලට වැඩිම හානියක් සිදුකරන්නේ වල් ඌරන් බව කියමින් කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහනය හා විකිණීමට අදාළ නීති ලිහිල් කිරීමට යන බව මෙම සංවිධානය කියා සිටියි.


දැනට වල් ඌරන් ඝාතනය කිරීමට අවසර දී තිබුණ ද වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහනය හා විකිණීම නීතියෙන් තහනම් කර ඇත.


වල් ඌරු මස් විකිණීමට හා ප්‍රවාහනයට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවත් ඇමතිවරයාගේ උත්සාහය පරාජයට පත් කිරීමට ක්‍රියා කරන බවත් එම සංවිධාන කියා සිටිති.