(ජවුෆර්කාන්)

මඩකලපුව කාත්තාන්කුඩි පොලිස් වසමට අයත් තාලංගුඩාවෙන් බිම් බෝම්බයක් සොයාගත් බව කාත්තාන්කුඩි පොලිසිය කියයි.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මිටර 200 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇති කැළැවක එය තිබු බව පොලිසිය පවසයි.