ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්තාවට ඇතුළත් කොන්දේසිවලට ජාතික රජයේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකඟ වන්නේ නම් තමන්ද ඊට එකඟවන්නට කැමැති බව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ලිඛිතව අනුමැතිය පළ කර ඇතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද(21) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සභාගත කළ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

බෙදා වෙන්කළ නොහැකි ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිගැනීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටුවේ සියලු සාමාජිකයන් සූදානම් යැයිද අතුරු වාර්තාවේ සඳහන්වේ. කමිටු සභාපති අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද(21) පාර්ලිමේන්තුවේ දී එය සභාගත කළේය.