(ඩබ්ලිව්.ඒ. අසේල)

ආහාර ගැනීමෙන් පසු ශාරීරික අපහසුතා ඇතිවූ හාරගම ඇගලුම් කම්හලක සේවකයින් 67දෙනකු අද (12) ප්‍රතිකාර සඳහා මහනුවර මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

ආහාර මෙම ආයතනය තුළම සකස් කරන අතර උදෑසන ආහාර ගැනීමෙන් පසු ඇඟේ කැසිල්ලක් ඇති වූ බවත් වමනය ආදී රෝගී ලක්ෂණ හටගත් බැවින් ඔවුන් රෝහලට ඇතුළත් කළ බවත් කියැවේ.

700 දෙනකු පමණ උදෑසන ආහාරය ගෙන තිබේ.