(දයාසීලි ලියනගේ)

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ලෙස කේ.හෙලන් මීගස්මුල්ල මහත්මිය පත්කර තිබේ.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත්වන පළමු කාන්තාව ඇයයි.

මීගස්මුල්ල මහත්මිය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය ලෙස සේවය කරයි.