(තිලකරත්න දිසානායක)
 
 
ගම්පහ, විගොඩ සණස බැංකුවෙහි තැන්පත් කර ඇති රුපියල් කෝටි 75කට අධික මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් විගොඩ සණස තැන්පත්කරුවෝ අද  (18) සවස ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී සාමකාමී විරෝධතාවයක නිරත වුහ.
 
විගොඩ සණස බැංකුවෙහි මුදල් තැන්පත් කොට ඇති නයිවල, වේයන්ගොඩ, විගඩ, උඩුගම්පොළ, බෙම්මුල්ල, දිවුලපිටිය, යක්කල, ගණේමුල්ල ඇතුළු ගිණුම් හිමියන් විශාල පිරිසක් මීට එක්ව සිටි අතර ඔවුන් අතුරින් ඇතැමුන් පවසා සිටියේ තමන් විදේශගතව සිට රැගෙන ආ මුදල් සහ රැකියා කර  ලැබු විශ්‍රාම මුදල් පවා මෙහි තැන්පත් කර මාසිකව පොලිය ලබා ගනිමින් දරු පවුල් රැකගැනීම සිදු කළ බවයි.
 
මෙහිදී තැන්පත් කරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානයන්හි සභාපති ලක්ෂණ අබේගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ 2400 ක් පමණ වන පිරිසක් මෙම සණස බැංකුවෙහි මුදල් තැන්පත් කර ඇති බවත් මෙම පිරිසට කඩිනම්න් සහනයක් සලසා දෙන ලෙස අදාළ අංශ වෙතින් ඉල්ලා සිටින බවත්ය.