(මහින්ද නිශ්ශංක)
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස ව්‍යාපාරිකයකු වන සේන සූරියප්පෙරුම මහතා පත් කරනු ලැබ සිටී.
හිටපු සභාපති රොමේෂ් ජයවර්ධන මහතා එම තනතුරින් ඉවත් කරනු ලැබීමෙන් පසු පුරප්පාඩුවූ සභාපති ධූරයට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම නව පත්වීම සිදුකරනු ලැබ ඇත.
මීට අමතරව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වන එච්.ආර්.පියසිරි මහතා පත් කරනු ලැබ සිටී.