ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහා පත් කළ නව දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු 9 දෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් අද (17) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.
 
අම්පාර, කොළඹ, මාතර, මාතලේ සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක පහ සඳහා මෙලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු පත්කර ඇත. 
 
1. නලීන් ගුණසේකර මහතා - කොළඹ  
2. මීරා ලෙබ්බේ රෙබුපාසම් මහතා - අම්පාර  
3. නවනීදරාජා මහතා - අම්පාර  
4. අයි.එච්. අබ්දුල් වහාබ් මහතා - අම්පාර  
5. ටී. රෆයිඩීන් මහතා - අම්පාර  
6. ප්‍රනීත් පද්මතිලක මහතා - මාතර  
7. එම්.එච්.එම්. සකරියා මහතා - රත්නපුර  
8. ආරියරත්න විජේවික්‍රම මහතා - අම්පාර (මහඔය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය සදහා)   
9. සුජීව ගොඩලියද්ද මහතා  - මාතලේ