රංජන් කස්තුරි            

                                            
වෛද්‍ය පීඨයකට ඇතුළත් වීම සඳහා වන අවම සුදුසුකම් නොමැති සයිටම් සිසුන් කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කර නොගන්නා ලෙස බලකරමින් වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරු කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර සිටිති.


වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදැරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද සී සාමාර්ථ දෙකක් හා එස් සාමාර්ථය යන අවම සුදුසුකම පිළිගත යුතු අතර එවැනි සුදුසුකම් නොමැති සිසුන් ඇතුළත් කර නොගත යුතු බවද වෛද්‍ය මනුජ් සී.වීරසිංහ මහතා පැවසීය.