විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට අදාලව මහජන අදහස් විමසීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ගැටළු හදුනාගෙන ආදාල නියාමන නීතී හා රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාව සැලසුම්කර ඇත. එහි ප්‍රථම අධියර වශයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු හා ඒවාට යෝජනා කරන විසදුම් හදුනාගැනීම සඳහා මහජන අදහස් විමසීමක් හෙට(15දා) සිට ආරම්භවන බවද ශ්‍රීලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පැවසිය.

විද්‍යුත් වාහන ආරෝපන මධ්‍යස්ථාන මුහුණ පාන ගැටළු එහි සේවාවන් වලට අදාල ගැටළු, විද්‍යුත් ආරෝපන මධ්‍යස්ථානවල සේවාව ලබාගන්නා  පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් , මෙම මධ්‍යස්ථානවල අයකෙරෙන ගාස්තු ආදිය පිළිබඳ මෙහිදී අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩසලසා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලඛිත අදහස් දැක්වීම ඔක්තොම්බර් මස 04 දා දක්වා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද කොමිසම පැවසීය.

එලෙස ඉදිරිපත් කරන කරුණු විද්‍යුත් වාහන ආරෝපන මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ නාමාවලියක් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව , එම මධ්‍යස්ථාන සඳහා සේවා සංග්‍රහයක් සකස් කිරීම , එම මධ්‍යස්ථානවලින් අයකෙරෙණ ගාස්තු පාලනය සහ අනෙකුත් ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණ ප්‍රමිතීන් හදුන්වාදීම ,විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානවල  සේවාව ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයන් මුහුණපාන ගැටළු , නිවෙස්වල ආරෝපණ පහසුකම පිළිබඳ ගැටළු පිළිබඳ තොරතුරු ලිඛිතව යොමුකළ යුතුය.

-044