රංජන් කස්තුරි

 

වකුගඩු රෝග පුර්ව හඳුනාගැනීම සඳහා යොදාගනු ලබන සියලු ජීව විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව ඇගයීමකට ලක්කිරිමට උතුරුමැද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

 

ඒ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් යොදවා ඇති අතර දින 10 ක් තුළ වාර්තාවක් ලබාදීමට එම කණ්ඩායමට උපදෙස් ලබාදී ඇතැයි උතුරුමැද පළාතේ නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා සඳහන් කරයි.

 

මීට අමතරව ඉකුත් මස 7 ක කාලය සඳහන් කරයි. මීට අමතරව ඉකුත් මස 7 ක කාලය සඳහා එකී යන්ත්‍රයන්ට අදාළව ලබාගෙන ඇති තත්ව පාලන වාර්තා ඇගයීමකට ලක්කෙරෙන බවද ඔහු කීය.

 

තවද යන්ත්‍රවල පාලන විශ්ලේෂණයට අමතරව නිදර්ශක ලබාගැනීමේ සිට ප්‍රවාහනය,ගබඩාකිරිම් හෝ වෙනත් පියවරකදී යම් දෝෂ තත්වයන් සිදුවන්නේ ද යන්නත් විමර්ශනය කරන බවද ඔහු කීය.