(දයාසීලි ලියනගේ)

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශයට මාරුකර යවා තිබේ.

පිටරටින් ගෙන්වන ලද කුරුල්ලන් පෞද්ගලික සත්ව උද්‍යානයකට බාරදීමේ සිද්ධියක් මත මෙම මාරුවීම කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මීගස්මුල්ල මහතා සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් හෙලන් මීගස්මුල්ල මහත්මියගේ සැමියාය.