(දයාරත්න ඇඹෝගම)

 
මෙරට වාරි සිහිනය සැබෑවක් කරමින් ඉදිවන තෙවැනි විශාලතම ජලාශය වන යාන් ඔය ජලාශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වසරේ දී අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාරිමාර්ග ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවසීය.


අමාත්‍යයවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ යාන් ඔය ජලාශය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කරමින්ය.


වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යයවරයා එහිදී මෙසේ ද පැවසීය.


යාන් ඔය ජලාශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වසර අවසන් වීමට පෙර  අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වන විට  ප්‍රධාන වේල්ලේ වැඩ අවසන් වෙමින් යනවා.මේ මාසය අවසන් වන විට වේල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම යාන් ඔයේ අලුතින් ගම්මාන 4 ක් නිර්මාණය වෙනවා.ඒ සියලු ගම්මාන පහසුකම් සහිත ගම්මාන ලෙස ජනතාවට භාර කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 


විශේෂයෙන්ම ගම්මානයට අවශ්‍යය කරන පාසලක්, පෙර පාසලක්, ප්‍රජා ශාලාවක්, ග්‍රාම නිලධාරී ඇතුළු නිළධාරීන් වෙනුවෙන් කාර්යාල, අංග සම්පූර්ණ මාර්ග පද්ධතියක්, සෑම නිවසකටම ජලය ලබාගත හැකි ලෙස ජල ටැංකියක්, ලිං කීපයක්, විදුලිය ඇතුළු අංග සම්පූර්ණ ගම්මානයක තමයි අලුතින් පදිංචි කරන සියලු දෙනා පදිංචි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.


මේ වන විට ඉඩම් පවරා ගැනීමේ මූලික කටයුතු සිදු කරලා තියෙනවා. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව ඒවා තක්සේරු කිරීම සිදු කරනවා. තක්සේරු කිරීම් අවසන් වූ වහාම වන්දි මුදල් ලබා දීම සිදු කරනවා යැයි පැවසීය.