(ඩයනා උදයංගනී )

මනුෂ නානයක්කාර මහතා සිය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වි  ඇතැයි වාර්තාවේ.

ඔහු  පසුගියදා නව රජයේ  කම්කරු හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

මනුෂ නානයක්කාර මහතා ජනාධිපතිවරයාට  සිය ඉල්ල ා අස්වීම පිළිබඳව  ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබේ. 

 එම ලිපිය  පහත දැක්වේ