(බන්දු තඹවිට)
 
මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රී වරුන් 34 දෙනා සඳහා මාසිකව රුපියල් හත් ලක්‍ෂ පනස් දෙදහසකට (752000) අධික මුදලක් දැරීමට සිදුවන බව මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් අසෝක රණසිංහ මහතා පවසයි.
 
මීට පෙර මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභික සංඛයාව 18  දෙනෙක් වූ අතර එම සභික කණ්ඩායම සඳහා මාසිකව රුපියල් හාර ලක්‍ෂ තිස් දෙදාහක (432000/-) මුදලක් වැය විය.
 
මේ අනුව මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට තේරී පත්වන සභාපති,උප සභාපති ඇතුළුව සියලු සභිකයන් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් අනු ලක්‍ෂ විසි හතර දහසක් (9024000)ක මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ .වසර හතරක ධුර කාලයට රුපියල්  තුන් කෝටි හැට ලක්‍ෂ අනු හය දහසක (36096000) ක මුදලක් වැයවේ.
 
ප්‍රාදේශීය සභාවක සභාපති වරයාට රුපියල් 25000 දීමනාවක් හිමිවන අතර,නිළ වාහනයක් සහ ඉන්ධන ලීටර් 600 ක් ඒ සඳහා ලැබේ.
 
උප සභාපති වරයාට රුපියල් 20000 ක දීමනාවක් හිමිවේ.අනෙකුත් සියලුම සභිකයන්ට රුපියල් 15000 ක දීමනාවක් හිමිවේ.
 
මීට අමතරව සෑම මන්ත්‍රී වරයෙකුටම කමිටු දීමනා එක කමිටුවකට රුපියල් 500,දුරකථන බිල් මාසිකව රුපියල් 2500 ක් ,ගමන් වියදම් රුපියල් 2000ක් ගෙවීම සිදුකරයි.ස්ථාවර දුරකථන නොමැති සභිකයන්ට දුරකතනයක් ද සභාවේ වියදමින් ලබාදේ.
 
මෙම දීමනාවන්ට අමතරව සංග්‍රහ වියදම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය වියදම් ද සභාවට දැරීමට සිදුවේ.
 
මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ වර්ග අඩි 500 ක රැස්වීම් ශාලාව සභිකයන් 34 දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා වර්ග අඩි 1500 ක නව සභා ශාලාවක් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් වැය කර මේ වන විට ඉදිකර ඇත.