(රංජන් කස්තුරි) 
 
බියර් හා වයින් සඳහා බදු අඩු කිරිමේ තින්දුවේ වෙනසක් සිදු නොවනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යවරයා කියයි.
 
මත්පැන්වල අඩංගු මධ්‍යසාර ප්‍රතිශතය මත බදු අය කිරිම ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයක් වන අතර එමගින් බදු දැල ශක්තිමත් වන බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.