(චමිල් රූපසිංහ/ ඩබ්ලිව්.අසේල)

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් හා තලාතුඔය පොලීසියේ නිලධාරින් එක්ව සිදු කළ වැටලීමකදී මහනුවර කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ගැමුණු වලිසුන්දර මහතාගේ නිවසේ තිබී ඇත් දළ ජෝඩුවක් සොයා ගෙන තිබේ.

නිවසේ ඇත්දල ජෝඩු තුනක් තිබී ඇති අතර මින් ඇත්දළ ජෝඩු දෙකකට බලපත්‍ර තිබී ඇත. එක් ඇත්දළ ජෝඩුවකට බලපත්‍ර තිබී නැත.

ඒ අනුව එම ඇත්දළ ජෝඩුව ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා රඳවා ගෙන බස්නායක නිලමේ ගැමුණු වලිසුන්දර මහතා වනජීවී ඇප මත නිදහස් කර තිබේ. ඔහු ඉදිරි දිනකදි මහනුවර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය‍.