(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)


නිදහස් චතුරශ්‍රය අසළ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය,  අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පිහිටි ‌‌ගොඩනැගිල්ලේ අද (26) උදෑසන සිට බඹරවද කිහිපයක් ඇවිස්සීම ‌හේතුවෙන් එම අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ‌දොර ජනෙල් වසා දමා ඇති බව අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. ‌ 

 බඹරුන් විශාල වශයෙන් ‌ගොඩනැගිල්ල වටා සැරිසරමින් සිටින බව ද පැවසෙයි. 

 මාස කිහිපයකට ‌පෙර ‌මෙම ‌ගොඩනැගිල්ලේ තිබූ බඹර වද කිහිපයක් ඉවත් කළ ද යළිත් බඹරවද බැද තිබිණි.