රංජන් කස්තුරි

යතුරුපැදි සඳහා රජය ලබා දුන් බදු සහනය ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත යතුරු පැදිවලට හිමි නොවන අතර එම සහනය ජපානයේ යතුරුපැදිවලට පමණක් හිමි වන බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.

ජපන් යතුරුපැදිවල මිල තරමක් අධික වන අතර නැවත ජපන් යතුරුපැදි වෙළෙඳපොළ ඇති කිරීමේ අරමුණින් එම බදු සහනය ලබා දුන් බව ද අමාත්‍යංශය පවසයි.