(දයාසීලී ලියනගේ)
 
රුපියල් කෝටි  78 ක බදු  නොගෙවීම හේතුවෙන් මෙන්දිස් සමාගමේ වැලිසර හා මොරගොල්ල මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරවල නිෂ්පාදන අත්හිටුවා අද සිට සීල් තබා තිබේ.
 
 පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට මෙම බදු මුදල් ගෙවීමට ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.