රජිව් ගාන්ධි ඝාතන සිදුවීමට චෝදනා ලැබ සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටින ඒ.ජී පෙරාරිවාලන් සමාව ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම සළකා බලන්නැයි ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාරවරයාට දැනුම් දී ඇත.
 
රජිව් ගාන්ධි ඝාතනයට වරදකරුවන් වී සිරදඬුවම ලබන පිරිස නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලමින් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුව අදාළ පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කර ඇත. 
 
අදාළ පෙත්සම සළකා බලමින් රන්ජන් ගොගෝයි, නවීන් සිංහා සහ කේ.එම් ජෝශප් යන ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාරවරයාට ඉහත ඉල්ලීම කර ඇත. 
 
සිරකරුවන් නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලමින් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය අවස්ථා කිහිපයකදීම ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටියත් එම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප විය. තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය කරන ලද එවැනි ඉල්ලීමක් ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කර තිබිණි. 
 
පසුගිය අගෝස්තු 10 අදාළ ඉල්ලීම සළකා බැලූ ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. 
 
අගමැතිවරයකු ඝාතනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී වරදකරුවන් වූ පිරිසක් නිදහස් කිරීම ඉදිරියට වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් ලබාදෙනු ඇති බවත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉන්දියාව අපකීර්තියට සහ අහිතකර ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අදාළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සඳහන් කළේය. 
 
රජිව් ගාන්ධි ඝාතනය කිරීමට යොදා ගත් බෝම්බයට බැටරි ලබාදුන්නේ යන්න ඒ.ජී පෙරාරිවාලන්ට එල්ල වී ඇති චෝදනාවයි. 
 
ද හින්දු
 
055