පැරිස් නගර මධ්‍යයේ අද (12 වැනිදා) දැවැන්ත පිපිරීමක ශබ්දයක් ඇසී තිබේ. පැරීසියේ බේකරියක් අසළ සිදුවී ඇති මෙම පිපිරීමෙන් කිහිප දෙනෙක් තුවාල ලබා ඇත.

පැරීසියේ වේලාවෙන් අද පෙරවරුවේ 9.00 ට පමණ, (ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් පසවරු 1.30 ට පමණ) මෙම පිපිරුම් ශබ්දය ඇසී තිබේ. ශබ්දයෙන් සුළු වේලාවකට පසුව ගින්නක් ඇතිවී තිබේ.

පැරිස් පොලිසියේ මතය වන්නේ ගෑස් කාන්දුවකින් මෙම පිපිරීම ඇතිවූ බවයි.