රංජන් කස්තුරි 

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රථම නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය හෙට (10) රාත්‍රි 8 පමණ වන විට නිකුත් කළ හැකි වෙතැයි අපේක්ෂාඩ කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි. 

මෙවර මධ්‍යස්ථාන 10675 කදී ඡන්දය ගණන් කෙරෙන අතර ඉන් මධ්‍යස්ථාන 3852 ක තැපැල් ඡන්දය පමණක් ගණන් කරන බවද කොමිෂන්  සභාව සඳහන් කරයි.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්දය ගණන් කිරීම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේම සිඳු කරන අතර ආරක්ෂක හෝ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ කරුණු මත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කර  එක මධ්‍යස්ථානයදී ඡන්ද ගණන් කිරීම කරන බවද  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.