රංජිත් රාජපක්‍ෂ 
                 
නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඡන්ද පෙට්ටි ප‍්‍රවහානය කිරිමට කැබ් රථ නොමැති වීමෙන් ඡන්ද පෙට්ටි ප‍්‍රවහානය කිරිමට තරමක් ප‍්‍රමාද වු බව දිස්ති‍්‍රක් තේරිම් භාර නිලධාරිවරයා කියයි.
 
නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 504 ක් සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි ප‍්‍රවහානය කිරිමේදි ඇතැම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත කැබ් රථ යොදා ගැනීමට සිදුවු නිසා ඡන්ද පෙට්ටි ප‍්‍රවහානයේදි තරමක ප‍්‍රමාදයක් වු බව නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් තේරිම් භාර නිලධාරි රෝහන පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසයි. 
 
 
ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන වලින් කැබ් රථ ලබා දෙන බවට දැනුම් දි තිබුණද එම කැබ් රථ නොලැබීම නිසා මෙම ප‍්‍රමාදය සිදුවු බව තේරිම් භාර නිලධාරිවරයා කියයි.