(ඩයනා උදයංගනී)
          
වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් දිස්ත‍්‍රික්ක 5ක පවුල් 85,999කට අයත් 2,71,960 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

පුත්තලම, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මන්නාරම යන දිස්ත‍්‍රික්කවල ජනතාව මෙසේ පීඩාවට පත්ව සිටිති.

මින් වැඩිම පීඩාවකට ලක්ව ඇත්තේ පුත්තලම දිස්ත‍්‍රික්කයේ ජනතාව වන අතර එහි පවුල් 62,828කට අයත් 2,02,026 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 17,194කට අයත් 50,918ක්, මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 3,312කට අයත් 10,612ක්, අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 2,309කට අයත් 7,278ක් සහ පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 350කට අයත් 1,126ක් මෙසේ පීඩාවට පත්ව සිටිති.

පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා බවුසර් යොදාගෙන ජලය සැපයීම හා වියළි ආහාර සලාක ලබාදීම කරගෙන යන බව ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.