(රංජන් කස්තුරි)
 
පාර්ලිමේන්තුවේ දී  ඉකුත්දා  සම්මත කෙරුණු නව දේශීය ආදායම්  පනත ඔක්තෝබර් 1 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව මුදල්  අමාත්‍යාංශය සඳහන්  කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රේෂණ බද්ද ප්‍රාග්ධන බද්ද, රඳවාගැනීමේ බද්ද හා  උපයන විට  ගෙවීමේ බද්ද ඔක්තෝබර් 1 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර  ආදායම්  බදු අයකීරිම් 2018 වසරේ  අප්‍රේල් 1 වැනි දා  සිට  ක්‍රියාත්මක බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන්  කරයි.

එම පනතින් විවිධ කේෂ්ත්‍ර අලුතින්  බදුවලට යටත් කර තිබෙන අතර  ඇතැම්  කේෂ්ත්‍ර සඳහා වන බදු  ඉහළ නංචා තිබෙන බවද මුදල්  අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

පන්සල් පල්ලි,දේවාල ඇතැම් ආගමික සිද්ධස්ථාන වලින්   හා   ශ්‍රී  ලාංකිකයින්    විදේශ   රටවල සිට එවන මුදල්වලට  බදු  අයකීරිම් සඳහා  දැනට  පවතින ක්‍රමයේ  කිසිදු  වෙනසක්  නැතැයි ද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ  අතර  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසින්ගේ ඉතිරිකිරිම් මත වන පොලි ආදායම මසකට  රුපියල්  125000 ක් දක්වා  බදුවලින්  නිදහස්  කර  තිබෙන අතර  උපයන විට ගෙවීකමේ  බදු  සඳහා  වන වාර්ෂික සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 7  ½ සිට  රුපියල්  ලක්ෂ 12 දක්වා  වැඩිකර  තිබෙන බවද මුදල්  අමාත්‍යාංශය සඳහන්  කරයි.

නව පනතට  අනුව වෙළෙඳපොළේ  ලැයිස්තුකර  ඇති  කිසිදු  සමාගමක්  ප්‍රාග්ධන බද්දට  යටත් නොවන අතර  කොටස් අලෙවි කිරිමෙන් ලබන ආදායම ප්‍රාග්ධන බද්දෙන්  නිදහස්  කර තිබේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභින් නව බදු  පනතෙන්  බද්දට  යටත් කර  නැති  අතර  රෝහල්  සේවා  හෝ ගාස්තු  සඳහා  කිසිදු බද්දක්  පනවා  නැත. වසර  අවසානයේ පෞද්ගලික රෝහල් ව්‍යාපාර වලින්  අයකළ ආදායම්  බද්ද සියයට  28 දක්වා ඉහළ නංවා  තිබේ.