අමල්  වික්‍රමරත්න
 
දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍රය හිමි මගීන්ට දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වනතුරු ජාතික ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ වල නොමිලේ ගමන්කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා පැවසීය.
 
ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සියලුම ඩිපෝ වෙත මේ පිලිබඳව දැනුම් දී ඇතැයිද හැකි උපරිම ආකාරයට කොළඹ බලා ඒමට සහ යාමට අවශ්‍ය බස් රථ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට උපදෙස් ලබා දුන් බවද   එහි ධාවන අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරි ටී.එච්.ආර්.ටී.චන්ද්‍රසිරි මහතා  පැවසීය.