(පාලිත ආරියවංශ)

 දියතලාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ  සිසු නිළ නිවාසයක මේ විට ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්දුවක් බව සැක කෙරෙන අතර ගින්න නිවීම සඳහා මේ වන විට  ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරමින් සිටි.

නිල නිවාසයට මදක් හානී වී ඇතැයි  වාර්තා වේ .