රංජන් කස්තුරි
 
මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමේදී තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල වෙනම ප්‍රකාශයට පත් නොකරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
 
එහෙත් ඇතැම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල තැපැල් ඡන්දය වෙනම ගණනය කරන අතර ඒ සඳහා මධ්‍යස්ථාන 3852 ක් ස්ථාපිත කර තිබෙන බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
 
ඇතැම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල තැපැල් ඡන්ද සංඛාව 50ට අඩුනම් ඒවා වෙනම ගණනය නොකරන අතර අනෙකුත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව සමඟ මිශ්‍රකොට ගණනය කරන බවද එම කොමිෂන් සභාව පවසයි.