(බිමල් ශාමන් ජයසිංහ)


ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ගල්කිස්සේ තෙලවල සංවිධායකවරයා ගිණි අවියක් සහ පතොරොම් අටක්  සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බවට පොලිසිය කියයි.