පළාත් පාලන මැතිවරණයේ  ඡන්දය  ප්‍රකාශ  කිරීමට  අවශ්‍ය   ජාතික  හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම  සඳහා   විශාල  ඡන්ද   දායකයින් පිරිසක්   අද  (9)  බත්තරමුල්ල සුහුරුපායේ   පිහිටි  පුද්ගලයන්  ලියාපදිංචි  කිරීමේ  දෙපාර්තමේන්තුව  වෙත  පැමිණ සිටියහ.

ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර