(ලහිරු හර්ෂණ )

 

ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය  ඉදිකිරීමේදී මුදල් අවභාවිත  කළැයි  කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්  සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ  මහතා  මීට සුළු වේලාවකට පෙර විශේෂ මහාධිකරණයට පැමිණියේය.