(මහින්ද නිශ්ශංක)
 

කැලණිවැලි  දුම්රිය මාර්ගයේ  බේස්ලයින් පාර හා  නාරහේන්පිට දුම්රිය ස්ථාන අතර  අත්‍යාවශ්‍ය හදිසි මාර්ග නඩත්තු  කටයුත්තක්  සිදු කිරිම හේතුවෙන්  ලබන 13 වැනි දා  මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය නොකරන බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා පවසයි.

මේ නිසා  මාර්ගයේ දුම්රිය මගීන්ට  සිදුවන අපහසුතා අවම කිරිට  මහරගම හා  කොස්ගම අතර  රේල් බස් රථයක් ධාවනයේ  යොදවන බවද ගමනාගමන අධිකාරිවරයා කීය.