(රංජන් කස්තුරි)

මේ වසරේ ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට වාහන සඳහා අලුතින් අයකරන කාබන් බද්ද වාහන වල එන්ජින් ධාරිතාවය පදනම් කරගෙන වර්ගීකරණ තුනක් යටතේ අය කෙරෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 
ඒ අනුව එන්ජින් ධාරිතාව 125 යතුරු පැදියක් සඳහා වාර්ශිකව අයකරන බදු මුදල රුපියල් 62.50 ක් වන අතර එන්ජින් ධාරිතාව 1000 ක මෝටර් රථයක් සඳහා අය කරන වාර්ශික බද්ද රුපියල් 500ක් වන බවද මුදල් හා ජන මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 
මීට අමතරව එන්ජින් ධාරිතාව 2600 ජීප් රථයක් සඳහා අය කර කාබන් බදු මුදල වසරකට රුපියල් 1300 වන අතර වසර පහකට වඩා අඩු මගී ප්‍රවාහන බස් රථයකින් අයකරන  කාබන් බදු මුදල රුපියල් 1000ක් බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

වසර 5ත් 10ත් අතර වන මගී ප්‍රවාහන බස්රථයකින් රුපියල් 2000 ක් වසර 10ට වැඩි බස්රථයකින් රුපියල් 3000 ක් වන බවද එම අමාත්‍යාංශය කියයි.