( බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
 
රුපියල් පනස්දහසක අල්ලසක් ගනිද්දී යාපනය  විදුහලක විදුහල්පතිවරයෙක් අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන ඒකකය මගින් අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
 
07 වැනි ශ්‍රේණියට දරුවකු ඇතුළු කරගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් අල්ලසක් ලෙස ඉල්ලා  එයින් රුපියල් පනස් දහසක අල්ලසක් ගැනීමේදී  විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
පසුගිය  අගෝස්තු 23 වැනිදා රුපියල් පනස් දහසක් අත්තිකාරමක්  රැගෙන  ඇති බවද අනාවරණය වී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.