කැසිනි අභ්‍යාවකාශ යානය මගින් ලබාගත් සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වළලුවල දීප්තිමත් පැත්තේ ඡායාරූප කිහිපයක් නාසා ආයතනය මගින් නිකුත් කර ඇත.

නාසා ආයතනය පවසන්නේ ‘කැසිනි‘ මෙම ඡායාරූප ලබාගෙන ඇත්තේ සෙනසුරුට සැතපුම් 620 000ක් දුරින් සිට බවයි.  

2004 වර්ෂයේ සෙනසුරු ග්‍රහයා ආසන්නයේ කක්ෂගත වූ කැසිනි අභ්‍යවකාශ ශටලය සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ හා එහි චන්ද්‍රයන්ගේ ඡායාරූප හා වීඩියෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් පෘථිවියට එවා ඇත.
කෙසේ වුවද නාසා ආයතනය පවසන්නේ කැසිනි ෂටලයේ ඉන්ධන අවසන් වී ඇති බැවින් නුදුරු දිනයකදී එය සෙනසුරු ග්‍රහයා මතය කඩා වැටීමට සලස්වන බවයි.

(-085)