(ගයාන් සූරියආරච්චි)
පිටසක්වල ජීවීන්ට අයත් යැයි සැලකෙන හඳුනා නොගත් පාරභෞමික යානයක් පිලිපීන අහසේ ගමන් කරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් ඬේලිමේල් වෙබ් අඩවිය පළකර තිබේ.
පිලිපීන අහසේ වලාකුළුවලින් වැසීගෙන ගමන් ගත් යානය අපැහැදිලි වුවද ඉතා උසින් යුත් ගස්වලට ඉහළින් ගමන් කරන ආකාරය පෙනී යයි. මීට පෙර 2000, 2004, 2001 සහ 2015 වර්ෂවල හඳුනානොගත් යානා පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය විය.