දකුණු පළාතේ එක්තරා ප්‍රසිද්ධ ග්‍රාමීය මුල්‍ය සමාගමක් සංවිධානය කළ අවුරුදු උළෙලක සැඟවුණු අමුත්තා තරගයක දී අපූරු සිද්ධියක් සිදුවිය.


අවුරුදු තරග සඳහා සහභාගීවීම සමිති සාමාජිකයන්ට පමණක් සීමාකර තිබිණ. ශාඛා සමිති හතකින් සමන්විත මව් සමාගමේ අනුග්‍රහයෙන් පැවැති අවුරුදු උත්සවයේ තරග සංවිධාන කිරීම හා ලබාදෙන ත්‍යාග තීරණය කිරීමේ කටයුතු එක් ශාඛා සමිතියකට පවරා තිබිණ.


අවුරුදු තරග අතරින් රහසිගත තරගයක් වූ සැඟවුනු අමුත්තා සෙවීමේ තරගයේ තොරතුරු රහසිගතව සිදුවිය යුතු බැවින් එහි වගකීම සමිතියේ භාණ්ඩාගාරිකතුමියට බාරදීමට සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කළේය.


අවුරුදු උත්සවයේ වැඩි පිරිසක් ඉදිරිපත්ව තිබුණේ සැඟවුණු අමුත්තා සෙවීමේ තරගයට බැවින් එහි දැඩි තරගකාරී බවක් දක්නට ලැබිණි.


සවස හතර පමණ වන විට තරගකරුවන් උත්සවයේ සිටි සියලුම දෙනාට තට්ටුකර තිබුණ ද සැඟවුණු අමුත්තා සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා බොහෝ දෙනා තරගය අතහැර තිබිණි.


ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන අතරේ එම ස්ථානයට පැමිණි භාණ්ඩාගාරිකතුමියගේ බෑණාගේ පිටට භාණ්ඩාගාරිකවරියගේ දුව තට්ටුකර එම තරගයේ ත්‍යාගය ලබා ගත්තාය.


සැඟවුණු අමුත්තා තරගයේ අනෙකුත් තරගකරුවන්ට දෙවියන් සිහිවූයේ එවිටය.
(ඌරගස්මංහන්දිය - බී.ජී. අමරසිංහ)