(දූනගහ - බටේපොල විජයසිරි)

කුරුණෑගල සිට කොළඹ බලා ගමන් ග න්නා බස් රථයට කොටුගොඩ හන්දියෙන් තරුණියක් ගොඩවූවාය.

ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුමේ ඉංග්‍රීසි අකුරු කිහිපයක් මුද්‍රණය වී තිබුණත් ඇය අසුනක හරිබරි ගැසී වාඩිවූයෙන් ඒවා කිසිවකුට පැහැදිලිව පෙනුණේ නැත.

බසය පිම්මේ ජාඇල නගරයට පිවිසියේය. තරුණිය ජාඇල නග රයෙන් බැස ගත්තාය. ඇය බසයෙන් බැස ඉදිරියට යද්දී මග සිටි අය ඈ දෙස බලමින් සිනාසෙන්නට වූහ.

වාහන තදබදයට බස් රථයේ ද ගමන අඩාල වූ බැවින් මග දෙපස සිටියවුන්ගේ අමුතු ප්‍රතිචාරය කුමක්දැයි කාටත් ප්‍රහේලිකාවක් විය. ඇතැම්හු ඇය දෙස බල බලා සිනාසෙති. සමහරු ඇය ඈතට යද්දී මොනවාදෝ කියති.

ඇය සෙනග අතරින් ඉදිරියට ගියාය. බසය ද වාහන තදබදය අතරින් ඉදිරියට ඇදෙද්දී තරුණියගේ උඩුකය ඇඳුමේ සඳහන් වදන් පෙළ පැහැදිලිව කියවන්නට හැකි විය.

එහි පොල් ගෙඩි අකුරින් සඳහන් වූයේ ‘හේ.... කිස්.... මී...’ යන්නය.