කඹුරුපිටිය - ප්‍රීති ජයවර්ධන
සෑම වසරකම රුක් රෝපණ වැඩසටහන් පාසල් මට්ටමෙන් සහ විවිධ ආයතන මට්ටමින් දිවයිනපුරා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ප්‍රදේශයේ එක්තරා ජනප්‍රිය පිරිමි පාසලක වාර්ෂිකව මෙවැනි රුක් රෝපණ වැඩසටහන් මහත් උත්සවශ්‍රීයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.


එසේ සංවිධානය කළ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ එක්තරා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයකුට ඊළඟ වසරේද රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කර තිබුණි.

ඒ අනුව විද්‍යාලයට ගිය ආරාධිත අමුත්තා පැළයක් රෝපණය කිරීම සඳහා සකස් කර තිබූ ස්ථානයට කැඳවාගෙන යනු ලැබිණි. තමා කලින් වසරේද රුක් රෝපණ උත්සවයේදී පැළයක් රෝපණය කළේ මෙම වළෙහිම බව ආරාධිත අමුත්තාට පැහැදිලිව දක්නට ලැබුණි.


රුක් රෝපණ වැඩසටහන් වලදී සිටුවන පැළ නිසි ලෙස ආරක්ෂා නොකිරීම සහ ශාකය හැදීමට අවශ්‍ය පොහොර සහ ජලය නොදීම නිසා සිටුවන පැළ සුළු කලකින් මැරී යාම හේතුවෙන් පැළ නැවත නැවත සිටුවීමට සිදුවන බව ආරාධිත අමුත්තාට සිහිපත්විය.


මේ නිසා වසරක් පාසා රුක් රෝපණ වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවාට වඩා සිටුවන පැළ නඩත්තු කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන්නේ නම් රටේ වනගහනය මීට වඩා කිහිප ගුණයකින් වැඩිකරගත හැකිවනු ඇත.