බිඟුන් මේනක ගමගේ 

 

2017 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවට සාපේක්ෂව මෙම වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවේ දී තේ, රබර් සහ කරදිය ධීවර කටයුතු යන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පහළ වැටී ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

පිළිවෙළින් සියයට 7.1ක්, සියයට 11.9ක් සහ සියයට 0.5ක් වශයෙන් මෙම පහළ වැටීම් වාර්තා වී ඇති බව එහි නවතම වාර්තාවක සඳහන් වේ. 

 

කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු පෙර වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවේ වාර්තා වු සියයට 3.1ක ඝෘණ වර්ධනයට සාපේක්ෂව 2018 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවේ දී  සියයට 4.5 ක ධන වර්ධන වේගයක් වාර්තා කර තිබීම කැපී පෙනෙන බවයි.

 

කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු සියයට 2.3 ක වර්ධනයක් වාර්තා කරද්දී සේවා අංශයේ ආර්ථික කටයුතු තවදුරටත් සියයට 4.8කින් වර්ධනය වී ඇති බවත් එහි සඳහන් වේ.