( ජුඩ් සමන්ත)


කඩුපිටිඔය පිටාර ගලා යාම හේතුවෙන් තොඩුවාව සහ ඉරණවිල ප්‍රදේශ වල පිහිටි ඉස්සන් ගොවිපල විශාල ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් යටවී ගිය අතර, මෙම හේතුව නිසා රුපියල් ලක්ෂ 1200 ක  පමණ  අලාභයක් සිදු වී ඇතැයි ඉන්සන් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.
 
පසුගිය දිනවල ඇති වූ අධික  වැසි හේතුවෙන්  කඩුපිටිඔය ආසන්නයෙන් පවත්වා ගෙන ගිය ඉස්සන් ගොවිපල රැසක් මෙම ජලයෙන් යටවී ගොස් විනාශව ඇත.
 
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉස්සන් වගා කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ කලාප ක්‍රමයටය.එසේ වගා කරන ලද ඉස්සන් අපනයනය කිරීම සදහා  අස්වැන්න නෙලා ගැනීමට තවත් ඉතිරිව තිබී ඇත්තේ දින කීපයක් පමණි. 

ගොවිපල වල සිටි ඉස්සන් ග්‍රෑම් 28 - 30 බර ප්‍රමාණයේ පසුවූ බව ඉස්සන් ව්‍යාපාරිකයෝ ස ඳහන් කරති. 
 
හදිසියේ ඇති වූ ගංවතුර හේතුවෙන් කඩුපිටිඔය පිටාර ගලා ගොස් ඉස්සන් ගොවිපල තුළට ජලය ගලා එන්නට පටන් ගෙන ඇත.
 
අක්කරයක් විශාල පොකුණු 107 ක් ගංවතුර තත්ත්වයට බිලි වූ බවත්,එම පොකුණු වල සිටි ඉස්සන් ජලයේ ගසා ගෙන යාමෙන් සිදුවී ඇති අලාභය පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 1200 ක් බව ව්‍යාපාරිකයෝ සඳහන් කරති.