(මනෝජ් හර්ෂික)
 
ඉදිරියේදී  දේශීය ලොකු ලුනු ගොවියාගේ අස්වැන්න මිලදී ගැනීමෙන් තොරව ලොකු ලුනු ආනයනය සඳහා ආනයනකරුවන්ට අවසර නොදීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

ආසන්න වශයෙන් එක ආනයනකරුවෙකු ගොවීන් 10දෙනකුට වැඩි පිරිසකගෙන් ලොකු ලුනු තොග මිලදී ගත යුතු අතර අස්වැන්න නෙළන කාලයට ආනයනකරුවන් දේශීය ලොකු ලුනු අස්වැන්න මිලදී ගත යුතු වේ. 

එසේ නොකරන අයට එරෙහිව නීත්‍යනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, ආනයනය කිරීමට අවසර නොදීමටත් කටයුතු කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

මේ හේතුවෙන් ගොවීන් සහ ආනයනකරුවන් අතර ඉදිරියේ දී පොදු ගිවිසුමකට එළඹීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ අදහසකට අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.