(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)
 
රුපියල් මිලියන 400ක වියදමින් ගල්කිස්සේ සිට රත්මලාන දක්වා වෙරළ සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් කරන බව  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 
මේ අනුව එහි ප්‍රථම අදියර අඟුලාන දුම්රිය ස්ථානය අසළ වෙරළ තීරයෙන් ආරම්භ කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.
 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි නාරා ආයතනය සහ ලංකා ධීවර වරයා සංවර්ධන සංස්ථාව මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධ වී සිටියි. 
 
මෙරටට බලපෑ සුනාමියෙන් අඟුලාන වෙරළ තීරය විනාශ වී තිබුණද වසර 14ක් ගිය ද එම වෙරළ තීරය සංරක්ෂණය කිරීමට කිසිදු පියවරක් ගෙන නොතිබූ බව ද එම අමාත්‍යාංශය කියයි. 
 
 ගල්කිස්සේ සිට රත්මලාන දක්වා වෙරළ තීරය වැඩි සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහිත සහ ධීවර කටයුතු වැඩි වශයෙන් සිදුවන ප්‍රදේශයක් ලෙසින් ද හඳුනාගෙන තිබේ. රටවටා වෙරළ තීර සංරක්ෂණය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙවර අයවැයෙන්  ද මුදල් වෙන් කර තිබේ.