(ශිරාන් රණසිංහ) 

කුඩා  මෝටර් රථ  ආනයනයට අදාලව රජය පැනවු  බද්ද නිසා  රජය සැළසුම් කළ පරිදි වාහන ආනයනය කිරීම සීමා වි ඇතැයි  වාහන ආනයනකරුවෝ පවසති.

එන්ජින් ධාරිතාව 1000 ට අඩු මෝටර් රථ පසුගිය කාලයේ විශාල ලෙස  අලෙවි වු අතර විදේශ විනිමය විශාල ලෙස පිටරටට ඇදී ගියේය.

ඒ නිසා වාහන ආනයනය සීමා  දැමීම වෙනුවට බද්ද වැඩි කිරීම හරහා රජය සිය අරමුණු කරා ළඟා වුවද වාහන ආනයනය කර විකිණිමේ ව්‍යාපාරය මේ වන විට සම්පුර්ණයෙන්ම බිඳවැටී ඇතැයිද වාහන ආනයනකරුවෝ පවසති.