(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ශ්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ මත්ස්‍ය අපනයන තහනම ඉවත් කිරීමෙන් පසු ගත වූ මාස 21 කාලයේදී මත්ස්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 58,578.09ක් අපනයනය කර ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කියයි. 

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති උල්ලංඝණය කළ බව ප්‍රකාශ කරමින් යුරෝපා සංගමය මෙරට මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම නවතා දැමූවේය. ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය අපනයනවලට තහනමක් ද පැනවීය. එම තහනම ඉවත් කරන ලද්දේ 2016 වසරේදීය. 

එම ජූලි මාසයේ සිට මේ වසරේ මාර්තු මාසය දක්වා මසුන් මෙටි්‍රක් ටොන් 58,578.09ක් අපනයනය කර ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. එයින් ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 92,117ක් ( රුපියල් කෝටි 9,211) යැයිද ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පැවැති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකදී මෙම දත්ත අනාවරණය කර තිබේ. 

ශ්‍රී ලංකාවට මත්ස්‍ය අපනයන තහනම පැනවූයේ 2014 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදීය. තහනම පැනවීමෙන් පසු 2015 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට කරන මත්ස්‍ය අපනයන ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 26,129ක් බවත් ඉන් ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 2,103ක් (රුපියල් කෝටි 210.3ක්) යැයි ද ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම මේ වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු මාසය දක්වා කාලයේදී කරන ලද මත්ස්‍ය අපනයන ප්‍රමාණය මෙටි්‍රක් ටොන් 7,174.8ක් වන අතර ඉන් ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 11,804.4 (රුපියල් කෝටි 1,180.44) යැයි ද අමාත්‍යාංශය කියයි.