(මහේෂ් කිර්තිරත්න)             
මාතලේ  දිස්ත්‍රික්කයේ ලොකු ලුණූ බීජ නිෂ්පාදකයින්ගෙන් කිලෝ 7000 ක් මිලදී  ගැනීමට රජය තීරණය තීරණය කර ඇත.
ලොකු  ලුණූ  බීජ අලෙවිකර ගැනීමට නොහැකිව අපහසුතාවයට පත්ව සිටි ගොවි ජනතාවට සහනයක් වශයෙන්  හා ලොකු ලුණූ වගාව දිරිමත් කිරිමේ අරමුණින් මෙම  මිලදී ගැනීම සිදුකළ කෙරේ.  


එසේම  මිලදී ගත්  ලොකු ලූණූ  බීජවල වටිනාකමින් 50%ක සහනාධාරයක් යටතේ ගොවීන් අතර බෙදා දීමටද නියමිතය 
 මාතලේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට සහභාගි වෙමින්  කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය  අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා  මේ බව සඳහන් කළේය.


ලොකු ලූණූ අක්කරයක්  වගා කිරීම සඳහා  රු. 9000.00ක සහනාධාරයක් රජය මගින් ලබා  දෙන අතර  කාලගුණික හා දේශගුණික සාධකයන්  හා ස්වභාවික ආපදා හේතුවෙන් වගාවන්  හානිවන අවස්ථාවක රු. 40,000.00ක රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමටත් කටයුතු කරන බව  කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.