(ජුඩ් සමන්ත)
 
පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් 2017 වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද වැටලීම් වලදී අධිකරණය හමුවේ නඩු පවරා රුපියල් ලක්ෂ 60 කට වඩා වැඩි දඩ මුදල් ලෙස රජයට හිමි කර දී ඇත.

ගෙවී යන වසර තුළ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ වැටලීම් 1000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇත.

සහල් ඇසුරුම් වල මිල සඳහන් නොකිරීම,කල් ඉකුත් වීමේ සහ නිෂ්පාදිත දිනය නිෂ්පාදන වල සඳහන් නොකිරීම,එස්.එල්.එස්.ප්‍රමිතියට අනුකූල නොවන ලෙස ගිනිකූරු නිෂ්පාදනය කිරීම සහ අලවිය,එස්.එල්.එස්.ප්‍රමිතියට අනුකූල නොවන බෝතල්වල පානීය ජලය ඇසිරීම සහ අලවි කිරීම,කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ අලවිය සහ අලවි කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම,මිල ප්‍රදර්ශනය නොකර භාණ්ඩ අලවි කිරීම,සඳහන් මිලට වඩා වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලවි කිරීම යන චෝදනා යටතේ ව්‍යාපාරිකයින්ට එරෙහිව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් අධිකරණය හමුවේ නඩු පවරා ඇත.

ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ආයතන දෙකක් වෙත සහල් ඇසුරුම් වල මිල සඳහන් නොකිරීම හේතුවෙන් ආණමඩුව සහ මාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයන් හී නඩු පැවරීම්ද සිදු කර ඇත. එහිදී අදාල ව්‍යාපාරික ආයතන දෙකට රුපියල් ලක්ෂ 2 බැගින් දඩ නියම කර තිබේ.